KARTA ZGŁOSZENIA

  • Dane osobowe

  • Adres zamieszkania

  • Adres korespondencyjny

  • Dane kontaktowe

  • Miejsce pracy

  • Wykształcenie

 

Dane do faktury

 

RODO i zgody

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w wybranej formie szkoleniowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  • Rezygnację z udziału w formie doskonalenia należy zgłosić w formie pisemnej na: BiS Groups sp z o.o. lub Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, ulica Rudzka 13c, 44 – 200 Rybnik lub drogą elektroniczną na adres email: odn.rybnik@gmail.com
  • 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i BiS Groups sp. z o.o. w Rybniku, ulica Rudzka 13c, 44-200. 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: odn.rybnik@gmail.com 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w następujących celach:  organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”;  prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;  archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO;  przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;  dane osobowe przechowywane będą przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności. 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:  organom nadzorczym oraz organom administracji państwowej i samorządowej;  firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysyłki korespondencji listownej;  procesorom na podstawie art. 28 RODO. 5. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. RODO ma Pani/Pan prawo do:  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  przenoszenia danych;  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Skany

 

Verification

Facebook
Skip to content