♦♦♦

„Lekcja: Enter to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

 1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów
 2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
 3. korzystać z aktywizujących metod nauczania
 4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
 5. tworzyć własne treści cyfrowe.


Szkolenia odbywają sie w podziale na dwie ścieżki:

1.    Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych

które pokaże korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczniki), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.


2.   Szkolenie dla nauczycieli informatyki

Jesteś nauczycielem/nauczycielką informatyki – to szkolenie przygotuje Cię
do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania
i rozwiązywania problemów oraz programowania.

Zmiana w szkole nie może zajść bez dyrektora/dyrektorki szkoły, dlatego do udziału w szkoleniu  zapraszamy także przedstawicieli kadry kierowniczej. Dodatkowo dyrektorzy mają  możliwość skorzystania z  modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego będzie mógł/mogła przygotować plan włączenia
TIK do edukacyjnej pracy szkoły.

W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele z danej szkoły, spełniający warunki uczestnictwa w projekcie.

♦♦♦

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

♦♦♦

Dla Dyrektorów:


Projekt „Lekcja: Enter to element całościowej strategii działań prowadzonej
w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, której celem są ciekawe lekcje, prowadzone w oparciu o nowe technologie i autorskie scenariusze zajęć.

Dzięki udziałowi w szkoleniu (które ze względu na pandemię, aktualnie realizowane są ONLINE) nauczyciele dowiedzą się jak:
1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach,
3. korzystać z aktywizujących metod nauczania,
4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
5. tworzyć własne treści cyfrowe.

Na szkolenia nauczycieli zaprasza członek kadry kierowniczej. Nauczyciele
nie zgłaszają się indywidualnie.


W szkoleniu powinny uczestniczyć co najmniej:

a)
 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej –
w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli.
b) 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej –
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
c) 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej –
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

 Nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły, biorących udział w szkoleniach. Powyższe limit dotyczą minimalnej liczby uczestników.

Założeniem projektu jest trwałość jego efektów. Nauczyciele po szkoleniu powinni mieć możliwość wykorzystania i doskonalenia zdobytej wiedzya TIK powinien być stałym i częstym elementem każdej lekcji. Dlatego warunkiem uczestnictwa zespołu nauczycieli w szkoleniu, jest uczestnictwo członka kadry kierowniczej, którzy mają decyzyjną rolę we wprowadzaniu zmian w swoich placówkach.


W trosce o tak rozumianą trwałość projektu, każdy dyrektor, w chwili przystąpienia do projektu, złoży zobowiązanie dotyczące przygotowania i wdrożenia planu włączenia TIK w proces dydaktyczny szkoły. Aby wesprzeć dyrektorów w przygotowaniu takiego planu, dyrektorzy zostaną zaproszeni, poza obowiązkowym szkoleniem przedmiotowym, do udziału w opcjonalnym module online dla kadry zarządzającej.

Trenerzy prowadzący szkolenia przygotowywani są przez konsorcjum prowadzące projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych.


Moduł dla kadry zarządzającej


Moduł stanowi uzupełnienie szkolenia stacjonarnego dla nauczycieli, którzy jednocześnie pełnią funkcję kierowniczą w szkole (dyrektora/dyrektorki, wicedyrektora/wicedyrektorki). Jego celem jest przygotowanie ich do włączenia TIK w proces dydaktyczny w szkole z uwzględnieniem perspektywy długoterminowej, poprzez koordynację przygotowania w szkole planu
 Aktywna szkoła z TIK. Treści omawiane tym module, to m.in. proces opracowania i struktura planu, sposoby zarządzania tym procesem przez dyrektora/dyrektorkę, realizacja planu, motywowanie nauczycieli, kwestie związane ze statutem szkoły umożliwiające korzystanie w celach edukacyjnych przez uczniów ze smartfonów (BYOD), współpraca z rodzicami.


Moduł składa się z następujących elementów:

 • Aktywna szkoła z TIK. Przewodnik i narzędziownik dla dyrektorów szkół (narzędziownik → instrukcja korzystania z narzędzi online)
 • 3 webinaria dotyczące procesu przygotowania i wdrożenia planu,
 • 1 webinarium – doświadczenia dyrektorów z realizacji planu.


Moduł dla kadry zarządzającej będzie realizowany dodatkowo. Ukończenie modułu dla dyrektorów nie jest warunkiem ukończenia szkolenia przedmiotowego przez dyrekcję.

O szkoleniach
Szkolenia w projekcie „Lekcja:Enterprzeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika, szkoły branżowe I stopnia):

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

 wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
 odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
na lekcjach,

 korzystać z aktywizujących metod nauczania,
 urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
 tworzyć własne treści cyfrowe.

Szkolenia


Z uwagi na trwający stan pandemii szkolenia odbywają się online.

Szkolenia prowadzone są w ramach dwóch ścieżek tematycznych:

 1. Dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych:
 • edukacji wczesnoszkolnej
 • przedmiotów humanistycznych
 • przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
 • przedmiotów artystycznych
 1. Dla nauczycieli informatyki:

Wszyscy nauczyciele uczestniczący w szkoleniach mają dostęp do materiałów online uzupełniających szkolenie:

 • tutoriali, o tym jakie aplikacje i programy można wykorzystać
  na poszczególnych elementach lekcji
 • webinariów


Dodatkowo dla nauczycieli pierwszej ścieżki przygotowaliśmy narzędziowniki – opisy aplikacji, zasobów i portali, do wykorzystania na lekcjach z danego przedmiotu.


Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w szkoleniu tylko w ramach jednej ścieżki tematycznej.

Z uwagi na trwający stan pandemii szkolenia odbywają się online.

Ważne!


Na szkolenia nauczycieli zgłasza dyrektor szkoły. Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie. W szkoleniu powinny uczestniczyć  co najmniej:

a) 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej –
w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli.
b) 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej –
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli;
c) 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej –
w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli.

Wynika to z koncepcji projektu, która zakłada jak największe przełożenie zdobytej przez zespół nauczycieli wiedzy na realne działania szkoły. Elementem tej koncepcji jest tez zaproszenie członka kadry kierowniczej do przygotowania planu włączenia TIK do działań edukacyjnych w szkole pt. „Aktywna lekcja z TIK”. Plan będzie uwzględniał m.in. zmiany umożliwiające wykorzystywanie przez uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych.

 Nie ma ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby nauczycieli z danej szkoły, biorących udział w szkoleniach. Powyższe limity dotyczą minimalnej liczby uczestników.

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *