• – Jesteś czynnym zawodowo nauczycielem?
    – Myślisz o tym, żeby w przyszłości stanąć do konkuru na stanowisko dyrektora?
     – A może chcesz otworzyć własną placówkę oświatową?
     – Nie interesują Cię trzysemestralne studia z zakresu zarządzania oświatą?
     – Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania szkołą/przedszkolem?


Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą jest właśnie dla Ciebie.Kursy kwalifikacyjne prowadzimy od 10 lat.Absolwent posiadający świadectwo ukończenia  kursu kursu kwalifikacyjnego może wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub samodzielnie prowadzić niepubliczną placówkę oświatową.Uczestnicy  kursu kwalifikacyjnego wyposażeni zostaną niezbędną wiedzę i umiejętności do sprawnego zarządzania szkołą zarówno publiczną jak i niepubliczną placówką oświatową.

Podczas kursu pracujemyna konkretnych przypadkach „z życia szkoły” – dzięki czemu uczestnicy poznają specyfikę realnej pracy dyrektora.
Nasze zajęcia prowadzone są przez edukatorów- praktyków
, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych.

Uczestnicząć w kursie otrzymujesz gotowe narzędzia, dzięki którym szybko i sprawnie oraz zgodnie z prawem, będziesz mógł zarządzać szkołą/ przedszkolem.

Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli od pierwszego dnia pracy być samodzielnym i niezależnym dyrektorem.


Dołącz do grona naszych absolwentów!!ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA NIEZBĘDNE ABY ZOSTAĆ DYREKTOREM SZKOŁY !!!Jakie uprawnienia daje Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą?

Absolwent posiadający świadectwo ukończenia takiego kursu może wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.UWAGA!

W myśl najnowszych przepisów, kwalifikacyjny kurs zarządzania oświatą mogą organizować tylko placówki doskonalenia nauczycieli, które posiadają akredytację kuratora oświaty. 

Nasza placówka posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty z maja 2015 roku oraz z października 2020,  w związku z czym ukończenie kursu w naszej placówce daje Państwu pełne kwalifikacje do aplikowania na stanowisko dyrektora szkoły.Program kursu:

Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą obejmuje następujące obszary tematyczne:
1)  Przywództwo edukacyjne w szkole

1.1. Przywództwo organizacyjne: definicje, podejścia, paradygmaty.

1.2. Style przywództwa a etapy rozwoju zespołu i organizacji.

1.3. Wartości w życiu jednostki, zespołu, organizacji.

1.4. Ustalanie hierarchii wartości w szkole.

1.5. Partycypacja i współpraca w szkole.

1.6. Budowanie zespołu.

1.7. Cechy efektywnego zespołu.

1.8. Przywódca/lider w zespole.

1.9. Przywództwo przez inspirację.

1.10. Zmiana jako proces. Mechanizm zmian w szkole.

1.11. Wyznaczanie i komunikowanie celów i wartości w zmianie.

1.12. Zarządzanie zmianą

2)  Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego

2.1. Społeczny wymiar uczenia się.

2.2. Szkoła wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy.

2.3. Zmiana paradygmatu: od ilości wiedzy do jej struktury.

2.4. Wykorzystanie emocji w procesie uczenia się.

2.5. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczących się.

2.6. Strategie efektywnego uczenia się.

2.7. Wykorzystanie wybranych teorii i koncepcji  pedagogicznych w planowaniu uczenia się.

2.8. Podstawa programowa jako mapa treści.

2.9. Skuteczne metody opracowywania programu nauczania.

2.10. Ocenianie dla uczenia się.

2.11. Szkoła jako organizacja ucząca się.

2.12. Kultura otwartych drzwi.

2.13. Uczenie się dorosłych

3) Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku

3.1. Podstawy partycypacji społecznej.

3.2. Sposoby poznawania społeczności lokalnej.

3.3. Współpraca z rodzicami  uczniów, aktywizowanie ich potencjału dla realizacji  celów szkoły.

3.4. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi.

3.5. Współpraca z samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami

prywatnymi.

3.6. Informowanie o zmianach w szkole.

3.7. Komunikacja w szkole.

3.8. Mediacje i negocjacje w przypadku konfliktu.

3.9.  Media w procesach komunikowania się szkoły.

4)  Zarządzanie zasobami ludzkimi

4.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi:  diagnoza sytuacji w szkole.

4.2. Polityka kadrowa oraz procedury prawne.

4.3. Procedura rekrutacji  i selekcji pracowników.

4.4.Wprowadzenie do pracy nowo przyjętego nauczyciela.

4.5. Zwalnianie pracownika.

4.6. Motywowanie pracowników.

4.7. Rozwój kariery zawodowej nauczyciela.

4.8. Doskonalenie nauczycieli. Dyrektor jako lider uczenia się nauczycieli.

4.9. Kultura szkoły: diagnoza, charakterystyka, budowanie.

4.10. Animowanie działań społeczności szkolnej.

4.11. Rozwiązywanie problemów szkoły w oparciu o pracę grup zadaniowych.

4.12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.

5) Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym

5.1. Cele i zadania szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa.

5.2. Wymagania państwa wobec szkół.

5.3. Stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły.

5.4. Struktura i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych.

5.5. Zarządzanie finansami w szkole.

5.6. Kontrola zarządcza.

5.7. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły i zewnętrzny nadzór pedagogiczny.

5.8. Wykorzystywanie danych w procesie planowania.

5.9. Koncepcja pracy szkoły: podstawy prawne, fundamenty, tworzenie.

5.10. Architektura, infrastruktura techniczna i wyposażenie szkoły.

5.11. Strategia rozwoju szkoły.

5.12. Planowanie rocznej pracy szkoły

6) Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

6.1. Ja jako lider.

6.2. Zasady udzielania i przyjmowania   informacji zwrotnej.

6.3. Gotowość do uczenia się przez całe życie.

6.4. Mój styl uczenia się.

6.5. Znajomość procesu rozwojowego i planowanie własnego rozwoju.

6.6. Motywacja wewnętrzna.

6.7. Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem osobistym.

6.8. Radzenie sobie ze stresem.

6.9.  Zarządzanie sobą w czasie.

6.10. Korzystanie ze wsparcia innych: coaching, mentoring, sieci wsparciaCzas trwania kursu:

Kurs będzie realizowany w oparciu o „Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą” zatwierdzony przez MEN 10.11.2015 roku, i będzie trwał dwa semestry,  łącznie 210 godzin. (wykłady, warsztaty, realizacja zadań praktycznych).Koszt kursu:

2000 zł (możliwość płatności w 4 ratach)Świadectwo ukończenia:

Osobom biorącym udział w kursach kwalifikacyjnych wydajemy świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego określającego tematykę kursu, wymiar godzin oraz informacje o organizatorze. „Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.UWAGA!
80% dofinansowania do kursu.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz zwrócić się o 80% dofinansowania do kursu kwalifikacyjnego przez Bazę Usług Rozwojowych, gdzie znajdziesz naszą ofertę. W przypadku pytań, proszę dzwonić, a pomożemy poruszać się po Bazie, żeby otrzymać dofinansowanie: 502 162 365.